Dịch vụ tư vấn thuế

Với quy định hiện nay, các khoản phạt do không tuân thủ đúng các nghĩa vụ thuế đúng thời hạn là rất cao, các nhà đầu tư cần được tư vấn thuế để đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế đã được tính toán một cách đầy đủ. Để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế, Đại Hà cung cấp dịch vụ thuế hoàn chỉnh cho khách hàng trong một môi trường thuế phức tạp, trong đó việc tuân thủ quy định thuế sẽ được thỏa mãn, kế hoạch về thuế sẽ được thực hiện và có sự liên lạc phù hợp với thị trường và cơ quan quản lý thuế. 

Dịch vụ TƯ VẤN THUẾ của chúng tôi bao gồm:

Tuân thủ về quy định thuế :

 • •  Kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) hàng tháng
  •  Lập hồ sơ và tiến hành hoàn thuế GTGT; 
  •  Kê khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp hàng tháng;
  •  Kê khai thuế Thu Nhập Cá Nhân hàng tháng; 
  •  Tính thuế Nhà Thầu phải nộp và kê khai hàng tháng hoặc theo kỳ phát sinh;
  •  Lập hồ sơ và kê khai hàng năm về các giao dịch chuyển giá; 
  •  Quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân theo năm;
  •  Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân theo năm đối với cá nhân cần thực hiện quyết toán;
  •  Các vấn đề khác về thuế.
 • Báo cáo hàng tháng của chúng tôi đề cập đến cơ sở cũng như thông tin đầu vào cho công việc đã thực hiện và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những đánh giá đối với nghĩa vụ thuế tiềm tàng nếu có.

Kiểm toán thuế và các tranh chấp vế thuế
Chúng tôi thường xuyên được đề nghị hỗ trợ cho quyết toán thuế hoặc cho các tranh chấp về thuế với cơ quan thuế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện các yêu cầu này.
Các dịch vụ tư vấn thuế khác