Tuyển dụng

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG TƯ VẤN VIÊN KẾ TOÁN 2018

Để mở rộng hoạt động tại Hà Nội, Công ty TNHH Tư Vấn Đại Hà thực hiện chương trình tuyển dụng nhân viên năm 2018 như sau:

Vị trí tuyển dụng:

1.Tư vấn viện dịch vụ kế toán 2018 (04 người)

Mô tả công việc:

1.Tư vấn viên dịch vụ kế toán - Mã số S02 (04 người)

 • Phụ trách công việc của một nhóm khách hàng kế toán;
 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kế toán, thuế, xây dựng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ cho khách hàng;
 • Hướng dẫn, giao việc và giám sát công việc của các nhân viên trong nhóm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám đốc
 • về kết quả công việc của nhóm và các khách hàng phụ trách;
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận tư vấn.

Yêu cầu đối với ứng viên:

 • Phụ trách công việc của một nhóm khách hàng kế toán;
 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kế toán, thuế, xây dựng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ cho khách hàng;
 • Hướng dẫn, giao việc và giám sát công việc của các nhân viên trong nhóm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám đốc
 • về kết quả công việc của nhóm và các khách hàng phụ trách;
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận tư vấn.

Quyền lợi:

 • Phụ trách công việc của một nhóm khách hàng kế toán;
 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kế toán, thuế, xây dựng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ cho khách hàng;
 • Hướng dẫn, giao việc và giám sát công việc của các nhân viên trong nhóm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám đốc
 • về kết quả công việc của nhóm và các khách hàng phụ trách;
 • Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận tư vấn.