Tư vấn đầu tư

Chúng tôi có nhiều luật sư có kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ khách hàng, cho cả tư vấn đặc biệt và cho dự án cụ thể cũng như các dịch vụ tư vấn pháp lý thông thường

Dịch vụ kế tư vấn đầu tư chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, bao gồm tư vấn loại hình và tư vấn pháp lý; thành lập công ty, chi nhánh hay văn phòng đại diện; thảo các thỏa thuận hay hợp đồng hợp tác liên doanh; hỗ trợ nộp hồ sơ cấp phép đầu tư; và quy trình pháp lý sau khi có giấy phép.

Dịch vụ pháp lý thương mại

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý thương mại như soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận thương mại.

Dịch vụ tư vấn tuân thủ pháp lý

Chúng tôi cập nhật cho khách hàng các phát triển, thay đổi của hệ thống pháp luật có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các quy định này.

Soát xét tình trạng pháp lý
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soát xét tình trạng pháp lý một cách tiêu chuẩn để đảm bảo sự tuân thủ với nhiều qui định pháp luật hiện nay tại Việt Nam.