Kiểm toán

Các khách hàng Kiểm toán của Công ty chúng tôi sẽ được tiến hành thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt nam tại Hà Nội – AVAHN.

Các cuộc kiểm toán của chúng tôi luôn được thực hiện một cách độc lập, có trọng tâm và chất lượng cao nhất, đồng thời cũng giúp khách hàng kiểm soát được các rủi ro trong quá trình hoạt động nên khách hàng có thể yên tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình. Với tính thân trọng nghề nghiệp và kỹ thuật kiểm toán được trang bị tốt, chúng tôi không chỉ đưa ra ý kiến kiểm toán có chất lượng về thông tin tài chính mà còn tập trung đánh giá các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và qua đó đưa ra các kiến nghị cũng như giải pháp cho ban lãnh đạo công ty.

Dịch vụ kiểm toán chúng tôi cung cấp, được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bao gồm:

Kiểm toán báo cáo tài chính

Bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tập đoàn.
Các cuộc kiểm toán của ĐẠI HÀ tập trung vào cách thức hoạt động kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi thiết kế chương trình kiểm toán riêng biệt tập trung vào các hoạt động có ảnh hưởng quan trọng đến các báo cáo tài chính và các rủi ro của khách hàng.

Soát xét các báo cáo tài chính

Kiểm toán theo các thủ tục thỏa thuận trước
Các cuộc kiểm toán này thường được thực hiện cho những mục đích riêng biệt của khách hàng như đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và đôi khi là một phần của các hợp đồng mua bán, sáp nhập.

Kiểm toán xây dựng cơ bản hoàn thành, chi phí xây dựng và quyết toán vốn đầu tư